HOME
CONCEPT & DESIGN
PLAN TYPE
NEWS
GALLERY
CONTACT
PLAN TYPE
ยูนิตที่ 1 , 6
ยูนิตที่ 2 , 3 , 4 , 5
ยูนิตที่ 1 , 6

แบบแปลนอาคาร

แผนผังอาคาร
ชั้น
1
2
3
4

รายละเอียด

 • ขนาดที่ดิน
  44 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
  315 ตารางเมตร
 • พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1
  5.05 x 15.60 = 78.78 ตรม.
 • พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 2-4
  78.78 x 3 ชั้น = 236.34 ตรม.
 • ระเบียงพื้นที่รวม
  1.10 x 5.05 = 5.56 ตรม.
 • สามารถจอดรถได้
  มากถึง 4 คัน
 • ราคาขาย
  7,900,000 บาท

แบบแปลนอาคาร

แผนผังอาคาร
ชั้น
1
2
3
4

รายละเอียด

 • ขนาดที่ดิน
  33 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
  330 ตารางเมตร.
 • พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1
  5.30 x 15.60 = 82.68 ตรม.
 • พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 2-4
  82.68 x 3 ชั้น = 248.04 ตรม.
 • ระเบียงพื้นที่รวม
  1.10 x 5.30 = 5.83 ตรม.
 • สามารถจอดรถได้ถึง
  4 คัน
 • ราคาขาย
  7,700,000 บาท
งานตกแต่งภายใน